Kranförarutbildning i hela Sverige

– TSAB har instruktör som tecknat avtal med TYA samt BYN/RYK om kranförarutbildning.

Kranförare

Med hjälp av kranar lastar, lossar och hanterar en kranförare olika sorters gods. Mobilkran och tornkran är exempel på kranar som används av dig som arbetar som kranförare.

Kranförarutbildning – ett krav för jobb med alla typer av kranar

En kranförarutbildning krävs för alla typer av arbeten med kranar. I Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” AFS 2006:6 finns grundkravet på utbildning ”En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och kunskaper för säker användning”. Däremot varierar utbildningens omfattning beroende på krantyp. Nedan redogörs för de olika utbildningarna.

Traversutbildning

Utbildningen följer AFS 2006:6, 29 § samt SS-ISO 9926-1. Den teoretiska delen är 16 timmar och innehåller två delar, en traversdel och en lastkopplingsdel. Förutom den teoretiska delen ingår även praktik. Den praktiska delen varierar i längd beroende på deltagarens tidigare erfarenheter. Vanligen är tidsåtgången mellan 8-24 timmar. Utbildningsbeviset utfärdas med hänvisning till det styrsystem som har använts under praktiken.

  • Hängkontroll
  • Radio
  • Hytt
Travers - utbildning på TSAB

Mobilkran utbildning

Kursen skall ge grundläggande kunskap om och erfarenhet av underhåll och kunskap i att köra mobilkran inom olika arbetsområden. Kursen skall även ge kunskap i maskiners arbetsområden och metoder för framkomlighet. Kursen skall också ge kunskap om kommunikationsutrustning och om regler för framförande av fordon på allmän väg. Ett mål för kursen är dessutom att ge kunskap om vad som kännetecknar en god och säker arbetsmiljö. (AMT1205 – Mobilkran 200 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:12)

För att framföra mobilkran på väg fodras körkort med C-behörighet. Efter avslutad grundutbildning erhåller eleven förarbok. För yrkesbevis krävs 5200 timmar (BYN/RYK) eller 30 månader (TYA) praktik.

TSAB har instruktör som tecknat avtal med TYA samt BYN/RYK om kranförarutbildning.

Mobilkran - utbildning på TSAB

Tornkran och portalsvängkran

Tornkranen är ofta förekommande inom byggnation medan portalsvängkranen oftast syns vid hamnarna. Utbildningarnas förutsättningar och längd samt krav motsvarar mobilkranens givetvis utan kravet att kranarna ska kunna framföras på väg.

Efter avslutad grundutbildning erhåller eleven förarbok. För yrkesbevis krävs 5200 timmar (BYN/RYK) eller 30 månader (TYA) praktik.

lyftkran-3

Fordonsmonterad kran

För att kunna framföra lastbilsmonterad kran krävs att eleven har C-körkort. Deltagaren omfattas av kravet om yrkeskompetensbevis (YKB) som utfärdas av Transportstyrelsen. Eleven ska ha fyllt 18 år och ha erhållit tillräckliga kunskaper för att kunna sköta kranen på ett säkert sätt.

Efter avslutad utbildning av lastbilsmonterad kran kan eleven arbeta med gods- eller timmerkranar. Kranarna delas upp i 2 kategorier. Timmerkranar oavsett storlek och godskranar upp till 18 t/m tillhör den lättare klassen. Godskranar över 18 t/m tillhör den tyngre klassen och för att få utbildningsbevis för dessa krävs att du gör ytterligare ett prov.

Utbildningens längd varierar mellan 1 – 3 veckor beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter. (TYA)

lyftkran-4

Lastkopplingsutbildning

I föreskriften Användning av lyftanordningar och lyftredskap AFS 2006:6, 29 § finns följande ordalydelse: ”/… ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.”

Utbildningen vänder sig till den som har kranförarutbildning eller den som enbart kommer att syssla med koppling av last. Kursen tar upp de problem som uppstår vid kopplingen, vilka lyftverktyg som ska användas, kassation, teckengivning etc. Utbildningen är 8 timmar.

lyftkran-5

Specialutbildning

I många fall krävs specialutbildningar för traversförare. Som exempel kan nämnas speciella styrsätt, hanteringar eller miljöer. I dessa fall är det viktigt att utbildningen sker i den miljö som föraren ska arbeta. Detta för att få den praktiska erfarenhet som krävs för att erhålla säkerhet i körningen.

lyftkran-6

Utbildningar

Vill du bli kontaktad?


Vill du veta mer?
Ring oss på 0551-605 50