Truckutbildning i hela Sverige enligt TLP10

– TSAB Utbildning AB följer TLP10 samt Maskinleverantörernas läroplan

Truckkörkort för alla nivåer; A, B och C

I Arbetsmiljöverkets föreskrift ” Användning av truckar” AFS 2006:5 finns krav på utbildning av truckförare (18 §). I den rådgivande paragrafen ”Till 18 §” står följande: ”En lämplig utbildning är den som följer en läroplan som fastställts av arbetsmarknadens parter”. TLP10 är en sådan läroplan. TSAB Utbildning AB följer TLP10 samt Maskinleverantörernas (www.maskinleverantorerna.se) läroplan för att kunna ge en utbildning som är accepterad på marknaden. Utbildningen ger kompetens att köra truck samt ett utbildningsbevis på detta. Observera att detta inte innebär att det ger rätt att använda trucken. Ett så kallat körtillstånd ska skriftligen utfärdas av den som har arbetsmiljöansvaret inom det område som trucken används (AFS 2006:5, 19 §).

TLP10 har tre nivåer, A B och C. De olika nivåerna ger en teoretisk kunskap som är gemensam för de truckar som finns på denna nivå. Emellertid måste praktisk utbildning genomföras på respektive trucktyp för att få behörighet på denna.

A-utbildning – Den enklaste formen av truckkörkort

Med truckkort A får du köra några av de vanligaste truckmodellerna som används på mindre lager och terminaler runt om i Sverige. Den teoretiska delen av utbildning är 8 timmar medan den praktiska delen kan variera beroende på deltagarens tidigare erfarenheter och kunskaper. Emellertid kan sägas att den praktiska delen är ca 8 timmar.

Vilka truckmodeller får du köra med truckkort A?

Truckkort A omfattar låglyftande stödbenstruckar med ett undantag, ledstaplaren med eller utan åkplatta (A-truckar). Även truckar av typen D1, drag-/flaktruck hör till A-utbildningen (TLP10, Truckutbildningens omfattning).

Efter att ha genomgått en utbildning för truckkort A får du köra:

 • A1 Låglyftande plocktruck
 • A2 Ledstaplare
 • A3 Låglyftande åktruck
 • A4 Låglyftare
Truckutbildning på TSAB

B-utbildning – Den vanligaste truckutbildningen

B-utbildningen är den vanligast förekommande nivån på truckutbildning eftersom den även omfattar A-nivån teoretiskt. Den teoretiska delen av utbildningen är 16 timmar lång medan den praktiska är individuellt anpassad efter deltagarens förkunskaper. Vanligen är tidsåtgången mellan 8-24 timmar.

Vilka truckmodeller får du köra med truckkort B?

Truckkörkort B ger en bra bas för de vanligaste förekommande truckarna men även mer avancerade stödbenstruckar såsom fyrvägstrucken. B-utbildningen avser även alla motviktstruckar om de är utrustade med gafflar.

Efter att ha genomgått en utbildning för truckkort B får du köra:

 • B1 Motvikstruck
 • B2 Höglyftande åk staplare
 • B3 Skjutstativtruck
 • B4 Höglyftande plocktruck
 • B5 Smalgångstruck
 • B6 Fyrvägstruck
Truckutbildning på TSAB

Truckkort C – Truckkörkort för större truckar

Här klassificeras alla det största truckarna in. Tidsåtgången är 16 timmar, som läggs på B-utbildningen, och omfattar både teori och praktik. Deltagarens tidigare erfarenhet och kunskap påverkar utbildningens längd.

Vilka truckmodeller får du köra med truckkort A?

Truckutbildningen inkluderar de tyngsta maskinerna såsom hjullastare med gaffel eller utrustning med liknande funktion, timmertruck, gränsletruck och så vidare. Även teleskoplastaren finns med om den används med gaffel eller utrustning med liknande funktion. Likaså hör truckar av typen D2, terminaldragtruck, hit (TLP10, Truckförarutbildningens omfattning).

Efter att ha genomgått en utbildning för truckkort C får du köra:

 • C2 Hjullastare
 • C3a Containertruck
 • C3b Timmertruck
 • C4 Sidlastare
 • C5 Grensletruck
 • C7 Teleskoplastare
Truckutbildning på TSAB

Kompletteringsutbildning

För att kompettera med ytterligare trucktyper ligger alltid den nivå till grund som vederbörande är utbildad på. B-utbildningen ger alltid de teorikunskaper som krävs för A-truckar samt, naturligtvis, B-truckar. I de här fallen krävs alltså ingen teoriutbildning utan enbart praktiskutbildning. Däremot krävs både teoretisk- och praktiskutbildning om han/hon har en A-utbildning och ska komplettera till en B-truck.

Följande undantag finns från ovanstående:

 • Utbildningsbevis för ledstaplare gäller även för låglyftare.
 • Utbildningsbevis för skjutstativtruck gäller även för åkstaplare.
 • Utbildningsbevis för fyrvägstruck gäller även för skjutstativtruck och åkstaplare.

För C-truckar och D-truckar finns inga fasta riktlinjer för kompetteringar. Dessa maskiner är oftast specialmaskiner med en avancerad hantering. I läroplanen TLP10 (Kompletteringar) menas det att tillämpliga delar i den samma ska användas. Emellertid ska understykas att B-utbildningen är ett krav.

Truckutbildning på TSAB

Repetionsutbildning

I AFS 2006:5, Till 18 §, finns en rekommendation om repetitionsutbildning av truckförare. Här tas gamla och nya bestämmelser samt valda delar av truckteorin upp. Utbildningens mål är att öka säkerhetsmedvetenheten hos truckförarna och därigenom förebygga olyckor. En tidsintervall på mellan 3 och 5 år kan vara lämplig (TLP10, Att hålla kunskapen levande – repetitionsutbildning). Tidåtgången för utbildningen är 8 timmar.

Ansvarsutbildning

”Den som leder och övervakar arbetet med truck skall ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att kunna utföra arbetet säkert.” (AFS 2006:5, 20 §). Utbildningen vänder sig till personer som har truckar och truckhatering under sitt arbetsmiljöansvar. Relevanta lagar, föreskrifter, läroplaner samt delar av truckförarteorin ingår i undervisningen. Utbildningen är 8 timmar.

Trucktyper

Nedan finns de trucktyper och klasser som det hänvisats till i TLP10. A-, B- och C-truckarna tillhör respektive utbildningsnivå. För D-truckar finns ingen motsvarande nivå. Dessa truckar är lite speciell då maskinerna enligt Arbetsmiljöverkets definition inte är truckar (AFS 2006:5, 2 §). De har ändå tagits med i TLP10 då dessa ”Av historiska och praktiska skäl …/” (s 9. anm. 5) inkluderats i riktlinjerna. I TLP10 (s. 22) anses det att drag/flaktruckar av typen D1 kan liknas vid A-truckar och terminaldragtruckar av typen D2 kan liknas vid C-truckar. Med detta som vägledning bör dessa truckar också kunna sorteras in under respektive utbildningsnivå.

Utbildningar

Vill du bli kontaktad?


Vill du veta mer?
Ring oss på 072-736 37 31